why

Zdarzają się takie chwile, kiedy słowami nie można opisać tego co czujemy…
Czasami za dużo wypowiedzianych słów nie oddaje rzeczywistych wartości…
Najważniejsze są emocje i uczucia,
dlatego łzy, wzruszenie i uśmiech na twarzy są najlepszym wymiernikiem Waszej pracy.
Są słowa, które wypowiedziane kryją dodatkowy przekaz.
MIŁOŚĆ- kiedy mówimy o niej bliskiej osobie oznacza zdecydowanie więcej niż uczucie. Właściwie wystarczy powiedzieć jedno słowo aby przekazać wszystkie emocje i wartości. Tą MIŁOŚĆ widzimy na zdjęciach i za to Wam jesteśmy wdzięczni.
Kolejne słowo to DZIĘKUJĘ …
DZIĘKUJEMY. Daria and Jarek

There are times when words can not describe what we feel …
Sometimes too many spoken words do not reflect real value …
The most important are emotions and feelings,
That’s why tears, emotion and smile on your face are the best measure of your work.
There are words that utter hidden additional message.
LOVE – when we talk about her a loved one means more than feeling. Actually, one word is enough to convey all emotions and values. This LOVE is seen in the pictures and we are grateful for that.
Another word THANK YOU …
THANK YOU. Daria and Jarek